تغییر تصویر ذهنی

برای تربیت یک  بچه کوچک و پرورش اعتماد به نفس در او یک روش موثر این  است که کاری کوچک به او محول کنیم و مطمئن شویم که او می تواند از عهده ی آن کار براید و پس از آنکه آن کار را با موفقیت انجام داد او را تشویق کنیم و به او بگوییم که آفرین تو توانستی ... تو موفق شدی . به این صورت به  او کمک می کنیم که تصویر یک فرد توانا و موفق را در ذهن خود شکل دهد . در ده تا بیست درصد موارد هم می توانید کاری سنگین تر از حد توان به او محول کنیم تا پس از شکست خوردن به او بیاموزیم که با شکست چگونه باید برخورد کرد . 

 

اگر کودکی در انجام کاری موفق نبود و او  را سر زنش  کردیم و  دست و پا چلفتی و بی عرضه  خواندیم و او را با دیگران مقایسه  کردیم ، کم کم او تصویر یک فرد شکست خورده و بی لیاقت را در ذهن خود از خود می سازد .  

 

در آینده هر زمان که او بخواهد دست به کاری بزند این تصویر ذهنی مانع او می شود  .جرات و شهامت او را می گیرد و نا خودآگاه موانعی پیش می آورد تا اثبات کند که او ناتوان و بی دست و پا است  . 

 

ذهن انساس بزرگسال تفاوت چندانی با یک کودک ندارد . اگر شما هم تصویر خوبی از خود  در ذهن  ندارید لازم است...

که کودک ذهن خود را دوباره پرورش دهید و کامپیوتر ذهن خود را دوباره برنامه ریزی کنید .  


مثلا اگر خود را دوست ندارید و هنگامی که به آینه  نگاه می کنید خجالت می کشید لازم است ارزشهای خود  را باز بینی کنید .ببینید قهرمان های شما و آدمهایی که دوست دارید چه ویژگیهایی دارند ؟ 

 

آیا آنها را به خاطر قیافه و ظاهرشان دوست دارید یا به خاطر هنر و مهارتشان  و یا انسانیت و رفتارشان ؟ و ببینید چرا خود را دوست ندارید ؟ 

  

شاید معیار هایتان نیاز به تغییر دارند . شاید هم مبنای ارزش گذاری شما روی آدمها نیاز به تغییر داشته باشد . سیستم ارزش گذاری خود را درست بررسی کنید .      


 اگر آدم موفقی نیستید باید ذهن ناخودآگاه خود را دوباره برنامه  ریزی کنید.  با ذهن خود مثل یک کودک رفتار کنید . 

یک کار یا هدف کوچک در نظر بگیرید بااین اطمینان که می توانید از عهده آن برایید . و بعد از موفقیت  در انجام آن خود را تشویق کنید و به خود بگویید آفرین تو موفق شدی ، تو می توانی . 

 

سپس یک کار بزرگتر انجام دهید و کم کم  قدمهایی بردارید و اهدافی تعیین کنید  که  در گذشته به نظرتان غیر ممکن می آمدند .  

 

به این صورت کم کم اعتماد به نفس را در خود پرورش می دهید . 

 

اما تمرین ذهنی یادتان نرود .هر روز در گوشه ای مراقبه کنید و خود را تصور کنید که کار هایی را انجام می دهید که قبلا از عهده ی آنها بر نمی آمدید . لبخند بزنید و احساسی  که از این موفقیت نصیبتان می شود را  تجربه کنید