چنان قوی باش که هیچ عاملی آرامش فکر تو را به هم نزند.
درباره ی سلامت، شادمانی و خوشبختی سخن بگو.
محاسن و مزایای دوستانت را به آنها گوشزد کن.در هر چیز جنبه ی روشن آن را ببین.
همیشه درباره ی بهترین پیش آمدها فکر کن.
از موفقیت دیگران همان قدر خوشحال باش که از موفقیت خودت خوشحال می شوی.
به اشتباهات گذشته فکر نکن، اما از آنها درس بگیر.
شاد و بشاش باش و به دیگران لبخند بزن.
آن قدر بزرگ باش که نگران نشوی.
آن قدر نجیب و موقر باش که خشمگین نشوی.
و آن قدر شاد باش که اجازه ندهی مشکلات بر تو غلبه کند.