سخنان قصار از بزرگان 1
اگر می‌بینی كسی به روی تو لبخند نمی‌زند علت را در لبان فرو بسته ی خود جستجو كن.
 دیل كارنگی
صدها راه برای پند و اندرز دادن وجود دارد اما بیشتر بدترین گونه آن ، که همان رو راست گفتن است را برمی گزینیم . ارد بزرگشیرینی یكبار پیروزی به تلخی صد بار شكست می‌ارزد. سقراطضعیف‌الاراده كسی است كه با هر شكستی بینش او نیز عوض شود. ادگار‌ آلن‌پوهنگامه شادمانه سرودن  و بنواختن ، چه زود گذر و کوتاه است . ارد بزرگبه جای اینكه به تاریكی لعنت بفرستی یك شمع روشن كن. ضرب‌المثل چینیبرای اینكه بزرگ باشی نخست كوچك باش. ضرب‌المثل هندیبرای اینكه پیش روی قاضی نایستی، پشت سر قانون راه برو. ضرب‌المثل انگلیسی